انتخاب تاریخ

افغانی
آخرین نرخ
235 0.59%
بیشترین
237
کمترین
234
شروع بازار
234

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت افغانی