انتخاب تاریخ

افغانی
آخرین نرخ
207 0.945%
بیشترین
208
کمترین
205
شروع بازار
205

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت افغانی