انتخاب تاریخ

افغانی
آخرین نرخ
167 0.09%
بیشترین
170
کمترین
167
شروع بازار
167

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت افغانی