انتخاب تاریخ

ین ژاپن
آخرین نرخ
146 1.296%
بیشترین
147
کمترین
144
شروع بازار
144

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت ین ژاپن