انتخاب تاریخ

ین ژاپن
آخرین نرخ
166 0.526%
بیشترین
167
کمترین
165
شروع بازار
165

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت ین ژاپن