انتخاب تاریخ

ریال عمان
آخرین نرخ
46,800 0.602%
بیشترین
47,120
کمترین
46,520
شروع بازار
46,520

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت ریال عمان