انتخاب تاریخ

ریال عمان
آخرین نرخ
41,890 0.576%
بیشترین
42,080
کمترین
41,370
شروع بازار
41,650

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت ریال عمان