انتخاب تاریخ

دلار پی پال
آخرین نرخ
11,540
06 : 02
بیشترین
11,600
00 : 12
کمترین
11,530
12 : 32
شروع بازار
11,600
00 : 12

همه بروز رسانی های قیمت دلار پی پال

امروز، سه‌شنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۱ : ۰۶
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 12 11,600
00 : 32 11,600 0
00 : 52 11,600 0
01 : 12 11,600 0
01 : 32 11,600 0
01 : 52 11,600 0
02 : 12 11,600 0
02 : 32 11,600 0
02 : 52 11,600 0
03 : 12 11,600 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 32 11,600 0
03 : 52 11,600 0
04 : 12 11,600 0
04 : 32 11,600 0
04 : 52 11,600 0
05 : 12 11,600 0
05 : 32 11,600 0
05 : 52 11,600 0
06 : 12 11,600 0
06 : 32 11,600 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 52 11,600 0
07 : 12 11,600 0
07 : 32 11,600 0
07 : 52 11,600 0
08 : 12 11,600 0
08 : 32 11,600 0
08 : 52 11,600 0
09 : 12 11,600 0
09 : 32 11,600 0
09 : 52 11,600 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 12 11,600 0
10 : 32 11,570 -30
10 : 52 11,570 0
11 : 12 11,570 0
11 : 32 11,570 0
11 : 52 11,570 0
12 : 12 11,570 0
12 : 32 11,530 -40
12 : 52 11,530 0
13 : 12 11,530 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 32 11,530 0
13 : 52 11,530 0
14 : 12 11,530 0
14 : 32 11,530 0
14 : 52 11,530 0
15 : 12 11,530 0
15 : 32 11,540 10
15 : 52 11,540 0
16 : 12 11,540 0
16 : 32 11,540 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
16 : 52 11,540 0
17 : 12 11,540 0
17 : 32 11,540 0
17 : 52 11,540 0
18 : 12 11,540 0
18 : 32 11,540 0
18 : 52 11,540 0
19 : 12 11,540 0
19 : 32 11,540 0
19 : 52 11,540 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
20 : 12 11,540 0
20 : 32 11,540 0
20 : 52 11,540 0
21 : 12 11,540 0
21 : 32 11,540 0
21 : 52 11,540 0
22 : 12 11,540 0
22 : 32 11,540 0
22 : 52 11,540 0
23 : 12 11,540 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
23 : 32 11,540 0
23 : 52 11,540 0
06 : 02 11,540 0
 
 
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت دلار پی پال