انتخاب تاریخ

ریپل
آخرین نرخ
3,390 1.802%
06 : 02
بیشترین
3,390
06 : 02
کمترین
3,160
00 : 12
شروع بازار
3,160
00 : 12

همه بروز رسانی های قیمت ریپل

امروز، سه‌شنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۰ : ۰۶
زمانقیمت (تومان)تغییر
00 : 12 3,160
00 : 32 3,160 0
00 : 52 3,160 0
01 : 12 3,160 0
01 : 32 3,160 0
01 : 52 3,160 0
02 : 12 3,190 30
02 : 32 3,190 0
02 : 52 3,190 0
03 : 12 3,190 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
03 : 32 3,190 0
03 : 52 3,160 -30
04 : 12 3,190 30
04 : 32 3,190 0
04 : 52 3,190 0
05 : 12 3,190 0
05 : 32 3,220 30
05 : 52 3,260 40
06 : 12 3,260 0
06 : 32 3,260 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
06 : 52 3,260 0
07 : 12 3,260 0
07 : 32 3,260 0
07 : 52 3,260 0
08 : 12 3,260 0
08 : 32 3,260 0
08 : 52 3,260 0
09 : 12 3,290 30
09 : 32 3,290 0
09 : 52 3,350 60
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
10 : 12 3,320 -30
10 : 32 3,310 -10
10 : 52 3,310 0
11 : 12 3,310 0
11 : 32 3,310 0
11 : 52 3,310 0
12 : 12 3,310 0
12 : 32 3,300 -10
12 : 52 3,300 0
13 : 12 3,300 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
13 : 32 3,300 0
13 : 52 3,300 0
14 : 12 3,300 0
14 : 32 3,300 0
14 : 52 3,300 0
15 : 12 3,300 0
15 : 32 3,300 0
15 : 52 3,270 -30
16 : 12 3,270 0
16 : 32 3,270 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
16 : 52 3,270 0
17 : 12 3,300 30
17 : 32 3,300 0
17 : 52 3,300 0
18 : 12 3,300 0
18 : 32 3,300 0
18 : 52 3,300 0
19 : 12 3,300 0
19 : 32 3,300 0
19 : 52 3,330 30
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
20 : 12 3,330 0
20 : 32 3,300 -30
20 : 52 3,300 0
21 : 12 3,300 0
21 : 32 3,330 30
21 : 52 3,300 -30
22 : 12 3,330 30
22 : 32 3,330 0
22 : 52 3,330 0
23 : 12 3,330 0
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.
زمانقیمت (تومان)تغییر
23 : 32 3,330 0
23 : 52 3,330 0
06 : 02 3,390 60
 
 
 
 
 
 
 
هیچ رکوردی برای این روز ثبت نشده است.

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت ریپل