انتخاب تاریخ

افغانی
آخرین نرخ
318 -0.204%
بیشترین
320
کمترین
316
شروع بازار
319

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال قیمت افغانی