خبر های کوتاه نوسان

️مردم نسبت به افق روشن آینده اقتصاد کشور اطمینان داشته باشند

رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
🔹فضای کسب و کار بویژه بازار سرمایه در فضای فعلی نیازمند ثبات و آرامش است.
🔹هدف کارگردانان شکست خورده جنگ اقتصادی برهم زدن آرامش اقتصاد کشور است.
🔹مردم نسبت به افق روشن آینده اقتصاد کشور اطمینان داشته باشند.
@navasanchannel

کانال تلگرام نرخ لحظه ای نوسان